OPSPORINGSONDERZOEK IN HET STRAFRECHT

Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya advocatenkantoor bieden volwaardige ondersteuning tijdens de opsporingsfase en beschermen te allen tijde uw rechten.

Aarzel niet om contact op te nemen met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban voor de juridische ondersteuning en adviesverlening die u nodig heeft tijdens om de opsporingsprocedure af te ronden zonder uw rechten te verliezen.

WAT IS OPSPORINGSONDERZOEK IN HET STRAFRECHT?

Een opsporingsonderzoek is het geheel van procedures die de procureur uitvoert die kennis neemt van een situatie die de indruk wekt dat er een misdrijf is gepleegd. Volgens de wet verwijst het onderzoek ook naar de fase tussen het vernemen van de verdenking van een misdrijf door de bevoegde autoriteiten en de aanvaarding van de tenlastelegging.

De procureur stelt een opsporingsonderzoek in om de waarheid van de zaak te onderzoeken en om te beslissen of er ruimte is voor het aanspannen van een strafrechtszaak. Het opsporingsonderzoek vindt in de regel vertrouwelijk, schriftelijk en snel plaats.

De procureur is de belangrijkste justitiële autoriteit die de opsporingsonderzoek voert. Hoewel de procureur in de vervolgingsfase partij is als subject, dient hij tijdens de opsporingsfase onpartijdig te handelen.

Het Openbaar Ministerie zorgt voor een eerlijk proces door tijdens het opsporingsonderzoek alle fasen van het verkrijgen, bewaren en overleggen van het bewijsmateriaal uit te voeren of te begeleiden.

Neem contact op met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban voor volledige verdediging van uw rechten en juridische ondersteuning tijdens een opsporingsonderzoek dat tegen u is gestart.

• HOE WORDEN OPSPORINGSONDERZOEK UITGEVOERD IN HET STRAFRECHT?

Eén van de belangrijkste principes van het opsporingsonderzoek is het principe van ‘schrijven’. Alle onderzoeksprocedures worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in een rapport.

Ook alle procedurele handelingen die tijdens opsporingsonderzoek worden ondernomen, zijn vertrouwelijk.

De procureur, rechtstreeks of door de politie, rijkswacht, enz. kan allerlei soorten onderzoeken uitvoeren via wetshandhavers. Hij kan allerlei informatie vragen aan alle ambtenaren om de materiële waarheid door middel van een onderzoek aan het licht te brengen en een eerlijk proces te laten verlopen.

In het opsporingsonderzoek kan het parket allerlei soorten beschermingsmaatregelen aanvragen, zoals aanhouding, inbeslagneming, bevel tot detentie, afluisteren van communicatie of de rechter verzoeken deze maatregelen te gelasten.

Wetshandhavers zoals de politie en de rijkswacht, die zijn belast met het uitvoeren van onderzoeken, zijn verplicht om de procureur onmiddellijk op de hoogte te stellen van de incidenten die zij hebben waargenomen, de gearresteerden en de getroffen maatregelen, en zijn gehouden tot het uitvoeren van alle onderzoeksopdrachten van openbare orde.

Ook andere ambtenaren zijn verplicht de benodigde informatie en documenten in het kader van het lopende onderzoek onverwijld aan de verzoekende procureur te verstrekken.

• DE ROL VAN DE ADVOCAAT IN DE OPSPORINGSFASE IN HET STRAFRECHT

In elke fase van de opsporingsonderzoek mag het recht van de advocaat om de verdachte te ontmoeten, een verklaring af te leggen of bij hem te zijn tijdens het verhoor en om rechtsbijstand te verlenen niet worden belet of beperkt.

De advocaat kan tijdens het opsporingsonderzoek kennis nemen van de inhoud van het dossier en kan gratis een kopie krijgen van de documenten die hij wenst. De bevoegdheid van de advocaat om kennis te nemen van de inhoud van het dossier of kopie te nemen van documenten kan op verzoek van de procureur worden beperkt door een uitspraak van de rechter, indien dit in strijd zou zijn met het doel van het onderzoek.

De bevoegdheid tot inzage of het nemen van kopie van de documenten met daarin de verklaring van de aangehouden persoon of de verdachte, deskundigenrapporten en andere onderzoekshandelingen waarbij voornoemde personen bevoegd zijn aanwezig te zijn, kan op geen enkele wijze worden beperkt.

Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor bieden juridische ondersteuning en advocatendiensten in elke fase van de opsporingsprocedure.

• WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN OPSPORINGSONDERZOEK EN VERVOLGING IN HET STRAFRECHT?

Het opsporingsonderzoek is de fase die begint met het simpele vermoeden door de procureur dat een misdrijf op vertrouwelijke, schriftelijke en snelle wijze is gepleegd door de procureur en eindigt met het aanhangig maken van een rechtszaak met de tenlastelegging.

In het opsporingsonderzoek worden de rechten van de verdachte en de klager beperkter, de procureur speelt een leidende rol in de uitvoering van het proces. De procedurele handelingen van het parket moeten echter ook in het kader van het opsporingsonderzoek worden uitgevoerd om de materiële waarheid te onderzoeken en een eerlijk proces te waarborgen.

Vervolging is het proces dat begint met het indienen van een strafzaak door het uitbrengen van een aanklacht tegen de verdachte naar aanleiding van het onderzoek. De vervolgingsfase wordt uitgevoerd door de rechtbank.

Vervolging is de fase van het proces, waarin de vordering en de verdediging elkaar bespreken, en anderzijds het bewijs dat niet is verzameld tijdens de opsporingsonderzoek wordt verzameld. In de regel staat de vervolging door de rechtbank open voor iedereen, mondeling en met een hoorzitting.

Neem contact op met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor ALFA Law Firm voor juridische ondersteuning tijdens de opsporingsnderzoeks- en vervolgingsfases, om meer te weten te komen over uw rechten.

• WAT IS HET BESLUIT VAN GEEN OPSPORINGSONDERZOEK?

Het besluit om geen opsporingsonderzoek te starten is een besluit van het parket waarin zij besluiten geen actie te ondernemen vanwege de aard van de klacht.

In de volgende gevallen kan worden besloten dat er geen opsporingsonderzoek nodig is;

➢  Indien de aangifte het Openbaar Ministerie heeft bereikt en het duidelijk is dat de handeling waarover de klacht is ingediend geen misdrijf vormt, wordt zonder dat enig onderzoek vereist is, besloten dat er geen ruimte is voor een opsporingsonderzoek.
➢  Indien de door het Openbaar Ministerie ontvangen opzegging en klacht abstract en algemeen van aard is, wordt besloten dat er geen opsporingsonderzoek nodig is.
➢  Indien wordt besloten dat er geen plaats is voor een onderzoek, aangezien er geen onderzoek is ingesteld tegen de beklaagde, kan hem de titel verdachte niet worden toegekend.

• BEZWAAR TEGEN HET BESLUIT OM GEEN OPSPORINGSONDERZOEK TE STARTEN

Tegen de beslissing om geen opsporingsonderzoek uit te voeren, kan beroep worden aangetekend. Van het besluit wordt kennis gegeven aan de klager en tegen dit besluit kan bezwaar worden ingediend.

De klager of de benadeelde partij kan binnen vijftien dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing dat er geen plaats is voor een opsporingsonderzoek, beroep instellen bij Strafrechter in het rechtsgebied van de procureur die deze beslissing heeft genomen.

Indien de rechter het bezwaar gegrond acht, wordt het besluit om geen opsporingsonderzoek te verrichten ingetrokken, stelt de procureur een onderzoek in en bij voldoende twijfel over de verdachte doet hij een tenlastelegging en legt deze voor aan de rechtbank .

Indien er echter onvoldoende twijfel bestaat over de verdachte om een rechtszaak aan te spannen, wordt besloten niet tot vervolging over te gaan. Er zal dus een onderzoek worden ingesteld naar de verdachte, maar er zal geen openbare actie worden ondernomen.

Krijg juridische ondersteuning van Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban voor uw bezwaren tegen het besluit dat er geen plaats is voor een opsporingsonderzoek, en maak uw bezwaar binnen de tijd.

• HOE LANG DUURT HET OPSPORINGSONDERZOEK IN HET STRAFRECHT?

De duur van het onderzoek varieert naargelang de kenmerken van elk concreet geval. Het Wetboek van Strafvordering nr. 5271 legde geen beperkingen op aan de opsporingstermijn van de procureur. In overeenstemming met de algemene beginselen van het strafprocesrecht moeten onderzoeken echter vertrouwelijk, schriftelijk en “snel” worden uitgevoerd.

Hoewel de wet geen termijn voorziet voor de afronding van het onderzoek, moet het opsporingsonderzoek binnen een redelijke termijn worden afgerond, afhankelijk van de aard van de concrete zaak. De duur van het onderzoek moet in verhouding staan tot de te ondernemen acties.

• BESLUIT OM NIET TE VERVOLGEN ALS GEVOLG VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK

Het betekent dat het naar aanleiding van het door de procureur uitgevoerde opsporingsonderzoek niet nodig wordt geacht om een strafzaak bij de strafrechter te starten wegens het ontbreken van de mogelijkheid tot vervolging of het ontbreken van bewijs om voldoende verdenking te wekken.

Een besluit om niet te vervolgen is een besluit dat het onderzoek beëindigt. Wanneer niet aan de voorwaarden voor het indienen van een strafzaak is voldaan, beëindigt het Openbaar Ministerie het onderzoek en besluit niet tot vervolging over te gaan.

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van het onderzoek dat er geen grond is voor vervolging. Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend bij de Strafrechter. De rechter onderzoekt of de beslissing van het parket om niet te vervolgen terecht was. Als de rechter de beslissing van het parket om niet te vervolgen goedkeurt, verwerpt het het beroep tegen de beslissing en wordt de beslissing van het parket definitief.

Tegen deze beslissing van de rechter kan worden opgetreden ten gunste van de wet. Indien de strafrechter de beslissing van het parket om niet te vervolgen niet goedkeurt, annuleert hij de beslissing van niet-vervolging en besluit opnieuw een onderzoek in te stellen.

Nadat het besluit tot niet-vervolging en de bezwaren tegen dit besluit zijn afgewezen, kan voor dezelfde handeling geen openbare vordering meer worden ingesteld, tenzij nieuw bewijs wordt verkregen dat voldoende verdenking wekt voor het instellen van een openbare vordering en een besluit wordt genomen door de strafrechter in dit opzicht.

Het is van groot belang om juridische ondersteuning te krijgen voor uw bezwaren tegen de besluiten tot niet-vervolging. Neem daarom contact op met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban om uw bezwaren voor te bereiden en voor te leggen aan de bevoegde rechtbank.

• HET OPSTELLEN VAN EEN DAGVAARDING NAAR AANLEIDING VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK

Als het openbaar ministerie van oordeel is dat er naar aanleiding van het onderzoek voldoende gronden zijn om te vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd, doet het een tenlastelegging tegen de verdachte en opent het een strafzaak.

Zowel tijdens de opsporings- als de vervolgingsfase is het cruciaal om ondersteuning te krijgen van een advocaat. Neem contact op met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor ALFA Law Firm om deze procedures zorgvuldig te volgen, om juridische ondersteuning te krijgen om de nodige verdedigingen en bezwaren te maken, en om deze pocedures nauwkeurig uit te voeren.

Contacteer Ons

U KUNT OP ONS REKENEN VOOR ALLE SOORTEN ADVIES EN JURIDISCHE DIENSTVERLENING!