RECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN

Vastgoedrecht is een rechtstak die elk segment van de samenleving nauw aangaat. Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban biedt met haar team van Nederlandstalige advocaten juridische diensten en adviesverlening aan voor lokale en internationale cliënten.
Wij bieden onze cliënten juridische diensten in Turkije, vooral in en rond Antalya. Antalya Advocatenkantoor ALFA Law Firm, bestaande uit professionele vastgoedadvocaten in Antalya, ondersteunt u met advies en procesopvolging bij de aankoop van een vastgoed en biedt adviesdiensten voor de verkoop en aankoop van vastgoed in Antalya.
Als een internationale cliënt kunt u rekenen op Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Law Firm met Nederlandstalige advocaten in Antalya voor al uw vastgoedgoedtransacties.

AANKOOP VAN VASTGOED IN TURKIJE VOOR BUITENLANDERS IN HET KADER VAN RECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN

Het is voor buitenlanders mogelijk om binnen de wettelijke beperkingen onroerend goed in Turkije te verwerven.

Volgens artikel 35 van de Wet op het Kadaster mogen natuurlijke personen met een buitenlandse nationaliteit, die onderdaan zijn van de door de president van de republiek bepaalde landen, onroerend goed en beperkte onroerende rechten verwerven in Turkije, in termen van internationale bilaterale betrekkingen en in gevallen waarin de de belangen van het land dit vereisen.

Met de wijziging in 2012 werd de verwerving van onroerende goederen door buitenlanders een stukje gemakkelijker en werd het wederkerigheidsvereiste voor verkrijging van onroerende goederen afgeschaft.

Contacteer Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban met al uw vragen rond aankoop van vastgoed in Turkije. Graag gaan we samen met u na wat de beste opties voor u zijn.

• Wettelijke beperkingen op de aankoop van vastgoed door buitenlanders

Er zijn enkele voorwaarden en wettelijke beperkingen voor buitenlanders om onroerend goed te verwerven.
Voorwaarden voor buitenlanders om onroerend goed te kopen;

⇨  De totale oppervlakte aan onroerende goederen die door natuurlijke personen met een vreemde nationaliteit en beperkte onafhankelijke en blijvende zakelijke rechten worden verworven, mag niet meer bedragen dan tien procent van de oppervlakte van het arrondissement waarop privé-eigendom rust.

⇨  De som van de verworven onroerende goederen en de zelfstandige oppervlakte mag niet meer bedragen dan dertig hectare per persoon in het hele land. De president is gemachtigd om het bedrag dat in het hele land per hoofd van de bevolking kan worden verkregen, te verdubbelen.

⇨  Buitenlanders kunnen geen onroerend goed verwerven of huren in militair verboden zones en veiligheidszones.

Buitenlanders kunnen alle soorten onroerend goederen verkrijgen in termen van kwaliteit, mits ze aan deze beperkingen voldoen. Informatie kan worden verkregen bij de ambassades/consulaten van de Republiek Turkije en het directoraat-generaal Kadaster en Kadaster over de door de president bepaalde relevante landen. Een duidelijke lijst van de relevante landen wordt niet gepubliceerd, omdat vertrouwelijkheid ter zake essentieel is.

Neem gerust contact op met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor om na te gaan of u voldoet aan alle voorwaarden. Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en Nederlandstalige advocaten in Antalya helpen u graag bij het verkirijgen van meer informatie hierover.

OVER DE AANKOOP VAN VASTGOED DOOR BUITENLANDSE RECHTSPERSONEN IN TURKIJE IN HET KADER VAN RECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN

Volgens de bepaling van artikel 35, dat zijn definitieve vorm heeft aangenomen door artikel 35 van de Wet op het Kadaster nr. 2644 te wijzigen in de wet nr. 6302, gepubliceerd in het Staatsblad van 18.05.2012 en genummerd 28296;

“Commerciële vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die in het buitenland zijn gevestigd volgens de wetten van hun eigen land, kunnen alleen onroerend goed en beperkte zakelijke rechten verwerven binnen het kader van de bepalingen van bijzondere wetten. Andere dan deze Commerciële vennootschappen kunnen geen onroerend goed verwerven en er kunnen geen beperkte zakelijke rechten in hun voordeel worden gevestigd. De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing op het vestigen van onroerende panden ten gunste van deze handelsmaatschappijen en buitenlandse reële personen.”

Bovenvermelde bijzondere wetten zijn ;

➢  Wet ter aanmoediging van toerisme nr. 2634: Ministerie van Cultuur en Toerisme zal kunnen beslissen om onroerend goed in culturele en toeristische beschermings- en ontwikkelingszones en toeristische centra toe te wijzen aan buitenlandse toeristische ondernemingen

➢  Wet nr. 4737 betreffende industriële zones: Ministerie van Wetenschap en Industrie kan erfdienstbaarheids- of gebruiksvergunningen verlenen aan buitenlandse bedrijven in regio’s die zijn toegewezen als “Industriële Zones”.

➢  Petroleumwet nr. 6326: Bedrijven die zijn opgericht in overeenstemming met de wetgeving van het buitenland kunnen “olierechten” hebben volgens deze wet en mogen de grond die nodig is voor de olieverwerking huren van het Ministerie van Financiën, een erfdienstbaarheidsrecht aanvragen of een recht van gebruik aanvragen. Bovendien kunnen deze bedrijven, zelfs als de betreffende gronden in privébezit zijn, erfdienstbaarheid / pacht aanvragen door met de particuliere eigenaar overeen te komen; Indien deze overeenkomst niet wordt gerealiseerd, kan zij de onteigening van de betreffende grond vorderen.

Bovendien, zelfs als bedrijven die zijn opgericht in overeenstemming met de wetgeving van het buitenland, geen onroerend goed kunnen verwerven in het kader van een van de bovengenoemde wetten, kunnen ze dit obstakel overwinnen door een bedrijf op te richten in Turkije.

Neem gerust contact op met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban om na te gaan of uw vennootschap onroerende goederen kan verwerven in Turkije volgens de bijzonder wetten. Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban onderzoekt samen met Nederlandstalige Advocaten in Antalya op welke manier u onroerende goederen kunt verwerven op naam van uw vennootschap.

ANDERE BEPERKINGEN OP DE VERWERVING VAN ONROEREND GOED DOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN

De beperkingen op de verwerving van onroerend goed door buitenlandse bedrijven zijn als volgt;

  • De omvang van het door een bedrijf verworven onroerend goed mag niet groter zijn dan 30 hectare en mag niet meer bedragen dan 10% van de particuliere oppervlakten in de wijk waar het is gelegen.
  • Indien de handelsvennootschap opgericht in overeenstemming met de buitenlandse wetgeving grond heeft aangekocht, dient zij een project op dat onroerend goed uit te voeren en zal zij het betreffende project binnen twee jaar ter goedkeuring voorleggen aan het ministerie.
  • Buitenlandse handelsondernemingen dienen voor de aan te kopen onroerende goederen binnen de militair verboden zones en militaire veiligheidszones toestemming te verkrijgen van de desbetreffende diensten en voor de onroerende goederen binnen de speciale veiligheidszones van de provinciegouverneur.
  • Indien buitenlandse rechtspersonen in strijd met bovenstaande voorwaarden onroerend goed verwerven of hun verplichtingen niet nakomen, dienen zij het onroerend goed binnen een jaar te liquideren. Anders wordt het betreffende onroerend goed geliquideerd door het Ministerie van Financiën en wordt het verkregen bedrag aan de begunstigde betaald.

Het is van cruciaal belang om de bovenvermelde beperkingen niet uit het oog te verliezen bij aankoop van onroerende goederen in Turkije door buitenlandse bedrijven. Hiervoor kunt u rekenen op Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar team bestaande uit Nederlandstalige Advocaten in Antalya voor een uitgebreid en begrijpelijk advies.

WAT ZIJN DE VEREISTE DOCUMENTEN VOOR BUITENLANDERS OM ONROEREND GOED IN TURKIJE TE VERKRIJGEN?

✓ Het eigendomsbewijs van het onroerend goed of de gegevens van dorp/buurt, eiland, perceel, gebouw en zelfstandige afdeling.
✓ De persoon die de onroerende zaak wil verwerven, moet in het bezit zijn van een paspoort of identiteitsbewijs.
✓ Het Marktwaardecertificaat Vastgoed van het onroerend goed moet worden verkregen bij de betreffende gemeente.
✓ Er moet een verplichte aardbevingsverzekering zijn voor gebouwen (woning, werkplaats, etc.).
✓ Up-to-date foto gemaakt in de afgelopen 6 maanden, waarvan 1 van de verkoper en 2 van de koper.
✓ Als er een partij is die geen Turks spreekt, een beëdigd vertaler en twee getuigen.
✓ Bij transacties met een in het buitenland afgegeven volmacht, het origineel of een eensluidend afschrift van de volmacht samen met de vertaling ervan.

ZAKEN WAARMEE REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN BIJ DE AANKOOP VAN ONROEREND GOED DOOR BUITENLANDERS

Tijdens de verwerving van onroerend goed door buitenlanders is het noodzakelijk om te controleren of er geen beperkingen zijn op het onroerend goed, zoals hypotheken, beslagen of een belemmering voor verkoop.

Verder moeten buitenlanders het project met betrekking tot het ongestructureerde onroerend goed (grond, veld) dat ze hebben gekocht binnen twee jaar ter goedkeuring voorleggen aan het relevante ministerie. Dit project wordt door het desbetreffende ministerie goedgekeurd door het bepalen van de start- en oplevertijd en opgestuurd naar het kadaster waar de onroerende zaak zich bevindt om te worden opgenomen in het aangiftegedeelte van het kadaster. Het betrokken ministerie controleert of het goedgekeurde project binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd.

Onrechtmatig door buitenlanders verkregen onroerend goed, onroerend goed dat wordt gebruikt in strijd met het door de betrokken ministeries en administraties bepaalde doel van verkrijging, onroerend goed waarvoor niet tijdig een aanvraag is ingediend bij het desbetreffende ministerie of waarvan de projecten niet binnen de termijn worden gerealiseerd, worden vereffend en in waarde omgezet indien zij niet binnen een termijn van ten hoogste één jaar door de eigenaar worden vereffend.

Voor gedetailleerde informatie hierover kunt u contact opnemen met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar team van Nederlandstalige advocaten in Antalya.

OVER DE AANVRAAGPROCEDURE BINNEN HET KADER VAN RECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN

Buitenlanders die voldoen aan bovenstaande wettelijke voorwaarden dienen een aanvraag met de benodigde documenten in bij het kadaster waar het onroerend goed zich bevindt. Het kadaster onderzoekt of het onroerend goed en de buitenlander die het wil kopen, voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden voor verkoop.

In geval van tekortkomingen die kunnen worden verholpen binnen de aankoopvoorwaarden van onroerend goed van buitenlanders, wordt de aanvraag in de wacht gezet. Indien niet aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan, wordt de aanvraag afgewezen.

Bij afwijzing van de aanvraag door buitenlanders tijdens de aankoop van onroerend goed kan bezwaar worden gemaakt bij de Regionale Directie in de plaats waar de Directie eigendomsakte is gevestigd.

Kortom, vastgoedverwerving door buitenlanders is mogelijk binnen wettelijke beperkingen. Hoewel het eenvoudig en duidelijk lijkt, vereist deze procedure expertise en aandacht. Daarom kunt u zich laten bijstaan door onze Nederlandstalige advocaten in Antalya die deskundig zijn op het gebied van vastgoedrecht om verlies van rechten te voorkomen. Aarzel niet om contact op te nemen met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor voor juridische bijstand.

Contact Us

U KUNT OP ONS REKENEN VOOR ALLE SOORTEN ADVIES EN JURIDISCHE DIENSTVERLENING!