INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

In het kader van Intellectuele Eigendomsrechten verlenen Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor ALFA Law Firm advies aan alle cliënten over verschillende gebieden, zoals handelsmerken, octrooien, geografische aanduidingen, auteursrechten, fusies en overnames, licentieovereenkomsten.

Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor met Nederlnadstalige Advocaten in Antalya verlenen juridische diensten aan cliënten in alle gevallen van schending van handelsmerk- en octrooirechten, schending van licentieovereenkomsten en intellectueel eigendomsrecht

INBREUK OP HET HANDELSMERK

U kunt bij ons terecht voor juridische bijstand en adviesverlening inzake het intellectueel eigendomsrecht, waaronder handelsmerken, octrooien, geografische aanduidingen, auteursrechten, fusies en overnames en licentieovereenkomsten.

Als ALFA Law and Consultancy kunt u op ons rekenen voor een volwaardige ondersteuning tijdens het hele proces en voor alle geschillen die zich kunnen voordoen in het kader van intellectueel eigendomsrechten, schending van handelsmerk- en octrooirechten, schending van licentieovereenkomsten.

• WAT IS EEN HANDELSMERK?

De Industriële Eigendomswet nr. 6769 regelt het merk als alle soorten tekens zoals persoonsnaam, vorm, kleur, letter, nummer, geluid en de vorm van de goederen of verpakkingen waarmee de goederen of diensten van een onderneming kunnen worden onderscheiden van de goederen of diensten van andere ondernemingen. De belangrijkste functie van het handelsmerk is om de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van de waren of diensten van een andere onderneming.

Houders van handelsmerkrechten doen vaak aanzienlijke investeringen en promotionele activiteiten om de bekendheid van hun merken te vergroten. Verder kunnen bekende merken gebruikt worden door derden met kwaadwillige bedoelingen om oneerlijk voordeel te behalen.

Deze mensen maken veelal inbreuk op het merkrecht door het merk na te bootsen of het merk op hun eigen producten te gebruiken zonder toestemming van de merkhouder. Op dit punt kan de eigenaar van het merk het gebruik van zijn merk door kwaadwillenden tegenhouden door de wettelijke beschermingsmethoden toe te passen die uitsluitend door de wet worden geboden.

• WAT IS EEN INBREUK OP HANDELSMERK?

Inbreuk op handelsmerk is geregeld in artikel 29 van de Wet op de Industriële Eigendom. In lijn met dit artikel vormen de volgende handelingen inbreuk op merkrechten:

  • Gebruik van het handelsmerk op de in artikel 7 van de wet gespecificeerde manieren zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk
  • Het handelsmerk nabootsen door het handelsmerk of een niet te onderscheiden ander merk te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk
  • Dit product verkopen, distribueren, verhandelen, invoeren, uitvoeren, bijhouden voor commerciële doeleinden of een voorstel doen om een contract af te sluiten voor dit product dat het handelsmerk draagt dat door inbreuk wordt gebruikt, ook al weten ze of zouden moeten weten dat het handelsmerk wordt geïmiteerd door het gebruik van het handelsmerk of een niet te onderscheiden ander merk.
  • Door de merkhouder verleende rechten uitbreiden door middel van licentie of deze rechten zonder toestemming overdragen aan derden.

• WELKE VORDERINGEN KAN DE EIGENAAR VAN HET GESCHONDEN MERK VAN DE RECHTER VORDEREN?

Op grond van artikel 149, eerste lid, onder de titel “Gemeenschappelijke bepalingen” in het eerste deel van het vijfde boek van de Wet op de industriële eigendom, kan de rechthebbende wiens industriële eigendomsrecht is geschonden, van de rechtbank de volgende eisen stellen:

➢  Bepalen of de handeling een inbreuk is of niet.
➢  Voorkomen van mogelijke inbreuk.
➢  Het stoppen van de inbreuken.
➢  Vergoeding van materiële en morele schade door opheffing van de inbreuk.
➢  Het in beslag nemen van producten die een inbreuk vormen of die bestraft moeten worden, en gereedschappen zoals apparaten en machines die uitsluitend bij de productie ervan worden gebruikt, op een manier die de productie van andere producten dan de producten waarop de inbreuk betrekking heeft, niet verhindert.
➢  Erkenning van het eigendomsrecht op de in beslag genomen producten, apparaten en machines ingevolge subparagraaf (d)
➢  Maatregelen nemen om voortzetting van de inbreuk te voorkomen, de vorm van de in beslag genomen producten en voertuigen zoals apparaten en machines veranderen, de merken erop wissen of vernietigen indien dit onvermijdelijk is, om inbreuk op industriële eigendomsrechten te voorkomen, met name op de kosten van de overtreder.

Indien er sprake is van een gegronde reden of belang, wordt de definitieve beslissing op kosten van de wederpartij in het dagblad of soortgelijke middelen geheel of beknopt bekend gemaakt of aan de desbetreffende partijen medegedeeld.

• VORDERINGEN EN RECHTSZAKEN DIE KUNNEN WORDEN AANGESPANNEN IN HET GEVAL VAN INBREUK

Rechtszaken en vorderingen die kunnen worden ingediend door de rechthebbende wiens merkrecht wordt geschonden, geregeld in het industriële eigendomsrecht, zijn als volgt:

⇨Verzoek tot beslaglegging bij douane en voorzorgsmaatregelen (Industrieel eigendomsrecht artikel 159)
⇨Op grond van artikel 159 van de Wet op de industriële eigendom kunnen de houders van het merk de rechtbank verzoeken om een voorzorgsmaatregel om de doeltreffendheid van de uitspraak te verzekeren, op voorwaarde dat zij bewijzen dat het betrokken merk wordt gebruikt in Turkije op een manier die een inbreuk vormt op hun industriële eigendomsrechten of dat er serieuze en effectieve studies zijn uitgevoerd voor de realisatie ervan.

In dit verband heeft artikel 159/2 van de Wet op de industriële eigendom bepaald dat de conservatoire maatregelen de hieronder genoemde maatregelen dienen te omvatten.

✔ De rechter kan beslissen om de handelingen die een inbreuk op het industriële eigendomsrecht van de eiser vormen, te voorkomen en stop te zetten. Dit bevat; de productie, verpakking, opslag, verkoop, het opnemen van bestellingen en het voorbereiden van al deze handelingen van goederen of diensten die het onderwerpmerk dragen.
✔ Er kan een conservatoire maatregel worden opgelegd in de vorm van confiscatie en opslag van geïmporteerde producten die zijn geproduceerd door inbreuk op merkrechten. Deze producten kunnen overal binnen de grenzen van Turkije in beslag worden genomen, maar ook in douane, vrijhavens of regio’s.
✔ Er kan worden besloten tot het verstrekken van een garantie in termen van vergoeding van eventuele schade.
De beslagmaatregel bij de douane in artikel 159 van de Wet op de industriële eigendom is bedoeld om de belangen van de merkhouder te beschermen. In deze context is het bijvoorbeeld mogelijk om de nagemaakte merkproducten in beslag te nemen bij de douane en wordt de inbeslagname uitgevoerd door de relevante douanedirecties op verzoek van de rechthebbende of zijn vertegenwoordiger.

Het is verplicht om een rechtszaak aan te spannen of een conservatoire beslissing van de rechtbank te nemen binnen tien dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing tot beslaglegging. Anders vervalt de beslissing tot confiscatie van de administratie. Volgens de regeling in de Douanewet is deze termijn drie werkdagen voor de in beslag genomen goederen die aan bederf onderhevig zijn.

• OPSPORING VAN BEWIJS OF VASTSTELLING VAN INBREUK OP DE WET (INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT ARTIKEL 149 1/A)

Degene die bevoegd is om inbreuk op het merkrecht te vorderen, kan de rechter ook verzoeken om vaststellingen te doen van de gebeurtenissen die als inbreuk op het merkrecht kunnen worden aangemerkt. Om deze procedure aan te spannen, moet de eiser een beschermingswaardig rechtsbelang hebben om de rechtsverhouding zo spoedig mogelijk vast te stellen.

In dit kader zijn de opsporingszaken die in het industriële eigendomsrecht zijn vastgelegd het verzoek tot vaststelling van het bewijs en de vaststelling van de inbreukprocedure.

Overeenkomstig artikel 149 van dezelfde wet heeft de bepaling van het bewijs tot doel het bewijsmateriaal te verzamelen en te evalueren en, op basis van het resultaat, te beoordelen of er sprake is van inbreuk overeenkomstig artikel 29 van dezelfde wet en artikel 7 waarop dezelfde artikel verwijst.

• GEVAL VOOR NEGATIEVE DECLARATOIR OPTREDEN (INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT, ARTIKEL 154)

Eén ieder die een belang heeft, kan de rechthebbende verzoeken zijn/haar mening kenbaar te maken over de vraag of de commerciële of industriële activiteit die hij/zij in Turkije heeft of zal ondernemen of de serieuze en daadwerkelijke pogingen die hij/zij daartoe heeft ondernomen, een inbreuk op de het merkrecht vormen. Indien binnen een maand na de kennisgeving van dit verzoek geen antwoord is gegeven of het gegeven antwoord niet wordt aanvaard door de begunstigde, kan de begunstigde een rechtszaak aanspannen tegen de rechthebbende met het verzoek te beslissen dat zijn handelen geen inbreuk vormt. Kennisgeving is niet vereist als voorwaarde voor actie in de aan te spannen rechtszaak.

Opgemerkt moet echter worden dat deze rechtszaak niet kan worden aangespannen door een persoon tegen wie een rechtszaak is aangespannen wegens inbreuk op het merkenrecht. Het kan niet als tegenvordering worden ingeroepen. Aangezien het bestaan van de inbreuk al aan de orde komt in de aangespannen rechtszaak wegens inbreuk, heeft deze persoon geen belang bij het indienen van een negatieve declaratoire vordering.

Antalya advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya advocatenkantoor bieden juridische ondersteuning en begeleiden de cliënten bij eventuele negatieve declaratoire maatregelen die ze van plan zijn te ondernemen.

• ZAAK VOOR STOPZETTING VAN INBREUK (INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT, ARTIKEL 149/1/B-C)

De eigenaar van het handelsmerk kan verzoeken dat de inbreuken op het handelsmerk worden stopgezet. De verbodszaak is een zaak die geopend kan worden wanneer de inbreuk op het merkrecht daadwerkelijk is begonnen, en in gevallen waarin de inbreukhandeling(en) nog niet zijn begonnen, maar er gevaar voor inbreuk bestaat.

Om deze zaak te openen, wordt niet gezocht naar de schuld van de dader of zelfs het bestaan van schade. In deze context kan een rechtszaak worden aangespannen, niet alleen nadat de inbreuk heeft plaatsgevonden, maar ook om een inbreuk te stoppen die nog niet heeft plaatsgevonden maar waarschijnlijk in de toekomst zal plaatsvinden.

• ZAAK VOOR OPHEFFING VAN INBREUK (INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT, ARTIKEL 149/1/Ç)

De persoon wiens merkrecht is geschonden, kan de rechter verzoeken om opheffing van de inbreuk en de door de inbreuk veroorzaakte juridische tegenstrijdigheden. In gevallen waarin een proces ter opheffing van inbreuk wordt aangespannen, zijn de handelingen die inbreuk maken op het merkrecht al begonnen. Met andere woorden, merkproducten die merkinbreuk vormen, worden al verkocht of tentoongesteld. Het doel van de zaak is om de onrechtmatige gevolgen van inbreuk op te heffen.

• COMPENSATIEZAAK (INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT, ARTIKEL 149-150)

De houder van het merkrecht kan vergoeding vragen voor zowel materiële als morele schade die voortvloeit uit de inbreuk op het merkrecht.

Verder, overeenkomstig artikel 150/2 van de wet, in het geval dat de reputatie van het merk wordt geschaad als gevolg van misbruik of productie van de producten en diensten waarop het recht betrekking heeft door de inbreukmaker, de levering van producten die op deze manier zijn geproduceerd of deze op ongepaste wijze in de handel brengen, kan om die reden een aanvullende vergoeding worden geëist door de merkhouder.

Met Nederlandstalige Advocaten in Antalya die deskundig zijn op het gebied van intellectueel eigendomsrecht, bieden Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor ALFA Law Firm uitgebreide ondersteuning bij het opstellen van passende vorderingen en rechtszaken.

• ANDERE MOGELIJKE VERZOEKEN VAN DE RECHTBANK

De eigenaar van het handelsmerk heeft ook het recht om de confiscatie te vragen van de producten die inbreuk maken of die bestraft moeten worden, en gereedschappen zoals apparaten, machines, die uitsluitend worden gebruikt bij hun productie (IPL artikel 149/1/d), erkenning van de eigendomsrecht op de in beslag genomen producten (IPL, artikel 149/1/e), verzoek om de nodige maatregelen te nemen om de voortzetting van de inbreuk te voorkomen (IPL art.149/1/f), verzoek om bekendmaking van de bepaling aan het publiek en kennisgevingsverzoek aan de verbonden personen (IPL art.149/1/g).

• STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De persoon die inbreuk maakt op het merkenrecht is zowel wettelijk als strafrechtelijk aansprakelijk. De merkhouder kan de bestraffing van deze personen ook vragen door een strafrechtelijke klacht in te dienen bij de Procureur over de daders van de inbreukpleger. Artikel 30 van de industriële eigendomswet nr. 6769 bepaalt dat voor daden van merkinbreuk een gevangenisstraf van 1 jaar tot 4 jaar en tegelijkertijd een gerechtelijke boete wordt opgelegd.

• WELKE RECHTBANK IS DE BEVOEGDE RECHTBANK VOOR DERGELIJKE VORDERINGEN?

Rechtbanken voor intellectuele en industriële rechten zijn de rechtbanken die bevoegd zijn voor burgerlijke zaken met betrekking tot inbreuk op merkrechten. Op plaatsen waar deze rechtbanken niet beschikbaar zijn, zijn de rechtbanken van eerste aanleg bevoegd.

De bevoegde rechtbank heeft een facultatieve bevoegdheid en de bevoegde rechtbank in burgerlijke rechtszaken die door de merkhouder tegen derden moeten worden aangespannen, is de woonplaats van de eiser of de rechtbank van de plaats waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden of de gevolgen van deze daad zijn waargenomen.

Als de eiser geen woonplaats in Turkije heeft, is de bevoegde rechtbank de rechtbank waar de werkplek van de geregistreerde advocaat is gevestigd op de datum van de rechtszaak, en als de registratie van de advocaat is verwijderd, bevindt de rechtbank zich op het hoofdkantoor van de instelling.

Neem gerust contact op met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban om uw vordering voor de bevoegde rechtabnk in te stellen. Vermijd verlies van rechten door een volwaardige advies te vragen aan de Nederlandstalige Advocaten in Antalya van ALFA Law Firm.

• WAT IS DE VERJARINGSTERMIJN VOOR RECHTSZAKEN WEGENS INBREUK OP MERKRECHTEN?

Er is geen specifieke tijdslimiet in de industriële eigendomswet nr. 6769 voor het indienen van burgerlijke rechtszaken wegens inbreuk op het handelsmerk. In artikel 157 van de wet staat dat de bepalingen van het Turkse Wetboek van Verbintenissen van 11/1/2011 en genummerd 6098 met betrekking tot de verjaringstermijn van toepassing zijn op privaatrechtelijke vorderingen die voortvloeien uit het industriële eigendomsrecht of de traditionele productnaam.

Aangezien merkinbreuk ook een onrechtmatige daad is, zal de verjaringstermijn voor onrechtmatige handelingen in het Turkse Wetboek van Verplichtingen worden toegepast in burgerlijke rechtszaken. Dienovereenkomstig zal de houder van het merkrecht de bovengenoemde rechtszaken binnen 2 jaar, en uiterst binnen 10 jaar, kunnen aanspannen na kennis te hebben genomen van de gevallen van inbreuk op het merkrecht en de persoon of personen die deze handelingen hebben verricht.

Indien echter de handeling van merkinbreuk in de wet ook als misdrijf wordt omschreven en in het strafrecht een langere verjaringstermijn is bepaald, zullen deze termijnen in de te voeren rechtszaken in aanmerking worden genomen. Als een rechtszaak niet binnen deze in de wet bepaalde termijnen wordt ingediend, verstrijkt de verjaringstermijn.

• BELANGRIJKE INFORMATIE

De bovengenoemde uitleg dekt alleen de rechten van de geregistreerde merkhouder. In die zin kan de eigenaar van het handelsmerk, als het handelsmerk niet is geregistreerd, een rechtszaak aanspannen op basis van oneerlijke concurrentiebepalingen in het kader van het Turkse handelswetboek met betrekking tot inbreuk.

Antalya advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya advocatenkantoor bieden begrijpelijke juridische diensten van hoge kwaliteit in gevallen van merkregistratie, bescherming en merkinbreuk. Aarzel niet om ons te contacteren voor uw vragen over alle domeinen van het Intellectueel Eigendomsrecht.

Contacteer Ons

U KUNT OP ONS REKENEN VOOR ALLE SOORTEN ADVIES EN JURIDISCHE DIENSTVERLENING!