Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, toplumun tüm kesimlerini etkileyen önemli bir hukuk dalıdır. Alfa Hukuk ve Danışmanlık, yerli ve uluslararası müvekkillerine çeşitli hukuki işlemlerde danışmanlık ve hizmetler sunmaktadır.

Antalya’da bulunan profesyonel gayrimenkul avukatlarımız, yerli ve yabancılara mülk edinme konusunda hukuki danışmanlık ve süreç takibi konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca Antalya’da gayrimenkul alım ve satımı için danışmanlık hizmetleri de sunmaktayız.

Uluslararası müvekkillerimiz için gayrimenkul işlemlerinde hukuki yardım arayanlar, Antalya Gayrimenkul Avukatı Ceren Topcu İncetaban ve hukuk bürosuna güvenebilirler. Antalya’daki gayrimenkul işlemlerinin yasal karmaşıklıklarında size yardımcı olalım.

TÜRKİYE’DEKİ YABANCILAR İÇİN GAYRİMENKUL HUKUKUNA GÖRE GAYRİMENKUL SATIN ALMA

Yabancılar, belirli sınırlamalar dahilinde Türkiye’de yasal olarak gayrimenkul edinebilirler. Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul ve sınırlı ayni haklar edinebileceğini düzenler. Bu, uluslararası ikili ilişkiler ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yapılmaktadır.

2012 yılında yapılan yasal değişiklikler, Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinmesini kolaylaştırmış ve gayrimenkul ediniminde mütekabiliyet şartını kaldırmıştır. Bu değişiklik, yabancıların Türk gayrimenkul pazarına yatırım yapmasını kolaylaştırmıştır.

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Satın Almasına İlişkin Yasal Sınırlamalar

Türkiye’de gayrimenkul edinmek isteyen yabancıların uyması gereken bazı koşullar ve yasal sınırlamalar bulunmaktadır. Bu koşullar şunlardır:

 • Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve bağımsız ve sürekli sınırlı ayni haklar, özel mülkiyete tabi ilçe alanının yüzde onunu aşan taşınmaz mülk edinemez.
 • Edinilen taşınmaz ve bağımsız alanın toplamı, ülke genelinde kişi başına otuz hektarı geçemez. Ancak, Cumhurbaşkanı, kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına çıkarma yetkisine sahiptir.
 • Yabancılar, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz mülk edinemeyip kiralayamazlar.
 • Bu sınırlamalara uyulması kaydıyla yabancılar her tür taşınmaz mülk edinebilirler.

Türkiye’de mülk satın almalarına izin verilen ülkelerin vatandaşlarına ilişkin bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden edinilebilir. Ancak, konuya ilişkin gizlilik nedeniyle ilgili ülkelerin listesi kamuya açık değildir.

Türkiye’de Yabancı Tüzel Kişi Edinimleri Hakkında

18.05.2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6302 sayılı Kanun ile 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi’nde yapılan değişiklikle son şeklini alan 35. Madde hükmüne göre;

“Kendi ülkelerinin kanunlarına göre yabancı ülkelerde kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, sadece özel kanunların hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Bu ticaret şirketleri dışında kalanlar gayrimenkul ve sınırlı ayni hak edinemeyeceği gibi, lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu madde kapsamındaki kısıtlamalar, bu ticaret şirketleri ve yabancı gerçek kişiler lehine taşınmaz rehinlerinin kurulmasını kapsamaz.”

Buna göre, yukarıda belirtilen özel kanun hükümleri şunlardır;

 • 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu: Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerindeki gayrimenkulleri yabancı turizm işletmelerine tahsis edebilir.
 • 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu: Bilim ve Sanayi Bakanlığı, “Endüstri Bölgeleri” olarak tahsis edilen bölgelerde yabancı şirketlere irtifak hakkı veya kullanma izni verebilir.
 • 6326 sayılı Petrol Kanunu: Yabancı ülke mevzuatına göre kurulan şirketler, bu Kanun kapsamında “Petrol Hakları”na sahip olabilir ve petrol işlemesi için gerekli araziyi Maliye Bakanlığı’ndan kiralayabilir, irtifak hakkı talep edebilir veya kullanım hakkı elde edebilir. Ayrıca, ilgili araziler özel mülkiyete tabi olsa bile, bu şirketler özel mülkiyet sahibi ile anlaşarak irtifak/ kiralama talebinde bulunabilirler; bu anlaşma gerçekleşmezse ilgili arazinin kamulaştırılmasını talep edebilirler.

Ayrıca, yukarıdaki Kanunlar kapsamında gayrimenkul edinemeyen yabancı ülke mevzuatına göre kurulmuş şirketler, Türkiye’de bir şirket kurarak bu engeli aşabilirler.

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimiyle ilgili yasal gereklilikler ve sınırlamalar hakkında daha fazla bilgi almak için Antalya Avukatı Ceren Topçu İncetaban ile iletişime geçebilirsiniz. Deneyimli hukuk ekibimiz, Türkiye’deki gayrimenkul işlemleri konusunda ayrıntılı bilgi ve uzman rehberlik sağlar.

Yabancı Şirketlerin Gayrimenkul Edinimine İlişkin Diğer Sınırlamalar

Türkiye’de yabancı şirketlerin gayrimenkul edinimi üzerinde bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalar şunlardır:

 • Bir şirketin edineceği gayrimenkulün büyüklüğü 30 hektarı geçemez ve bulunduğu ilçedeki özel mülkiyet alanlarının %10’unu aşamaz.
 • Yabancı ticaret şirketleri, satın aldıkları arazi üzerinde iki yıl içinde bir proje gerçekleştirmeli ve ilgili projeyi onay için Bakanlığa sunmalıdır.
 • Askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ve özel güvenlik bölgelerinde satın alınacak taşınmazlar için ilgili makamlardan izin alınması gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen koşulları ihlal eden veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yabancı tüzel kişiler, gayrimenkulü bir yıl içinde tasfiye etmek zorundadır. Aksi takdirde, Maliye Bakanlığı mülkü tasfiye edecek ve geliri yararlanıcıya ödeyecektir.

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmesi İçin Gerekli Belgeler

✓ Taşınmazın tapu belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina ve bağımsız bölüm bilgileri.

✓ Taşınmaz edinmek isteyen kişinin pasaportu veya kimlik belgesi.

✓ İlgili belediyeden alınmış taşınmazın emlak beyan değeri belgesi.

✓ Binalar (konut, iş yeri vb.) için zorunlu deprem sigortası poliçesi.

✓ Son 6 ay içinde çekilmiş güncel fotoğraf; satıcıdan 1, alıcıdan 2 adet.

✓ Türkçe bilmeyen taraf varsa, yeminli tercüman ve iki şahit.

✓ Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılacaksa, vekaletnamenin aslı veya onaylı kopyası ve tercümesi.

Yabancıların Gayrimenkul Alımlarında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Türkiye’de gayrimenkul alırken yabancıların, mülkiyet üzerinde ipotek, haciz veya satışa engel başka bir kısıtlama olmadığından emin olmaları önemlidir.

Ayrıca, yabancıların arsa veya tarla gibi gelişmemiş mülk edinmeleri durumunda, mülkle ilgili bir projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığa onaylatmaları gerekmektedir. Bakanlık, projenin başlama ve bitiş süresini belirler ve onaylandığında bu bilgi tapu kütüğüne işlenir. Bakanlık, projenin belirlenen süre içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetler.

Yabancı, taşınmazı yasadışı olarak edinir, amacına uygun kullanmaz, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurmaz veya onaylı projeyi belirtilen süre içinde gerçekleştirmezse, mülk bir yıl içinde malik tarafından tasfiye edilmezse, tasfiye edilip değere dönüştürülür.

Başvuru Hakkında

Yukarıda listelenen yasal koşullara uyan yabancı uyruklu kişiler, gerekli belgelerle birlikte taşınmazın bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne ön başvuruda bulunmalıdır. Tapu sicil müdürlüğü, taşınmazın ve satın almak isteyen yabancının satış için gerekli şartları taşıyıp taşımadığını inceler.

Yabancıların gayrimenkul alım koşullarında düzeltilebilecek eksiklikler olması durumunda başvuru bekletilir. Uygun şartlar yerine getirilemezse başvuru reddedilir.

Başvurunun reddedilmesi durumunda, yabancılar ilgili tapu sicil müdürlüğünün bulunduğu bölge müdürlüğüne itiraz edebilirler.

Özetle, yabancıların gayrimenkul edinimi yasal sınırlamalar dahilinde mümkündür. Bu süreç uzmanlık ve dikkat gerektirir. Hak kaybını önlemek için gayrimenkul hukuku konusunda uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. Hukuki yardım için Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban ve hukuk bürosuyla iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bize Ulaşin

HER TÜRLÜ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ İÇİN BURADAYIZ!