CONSUMENTENRECHT

Consumentenrecht is een rechtstak die zowel het burgerlijk recht als het bestuursrecht betreft. De belangrijkste reden voor het creëren van het consumentenrecht is consumentenbescherming.

Alle rechtshandelingen tussen de consument en de verkoper waarbij de consument goederen of diensten koopt, vallen onder het toepassingsgebied van de Consumentenbeschermingswet in Turkije.

Alle consumenten die in aanraking komen met een gebrekkig goed of dienst hebben rechten die ze tegen de verkoper kunnen laten gelden.

Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor met Nederlandstalige Advocaten in Antalya bieden juridische diensten in en rond Antalya om u in dergelijke gevallen te helpen.

GEBREKKIGE GOEDEREN EN CONSUMENTENRECHT

• WAT ZIJN GEBREKKIGE GOEDEREN?

Gebrekkige goederen en consumentenrechten worden uitééngezet in wet nr. 6502 betreffende de Bescherming van de Consument. Volgens betrokken wet zijn gebrekkige goederen goederen die in strijd zijn met het door de partijen overeengekomen model of die niet in overeenstemming zijn met het contract tussen de partijen omdat ze niet over de vereiste kwalificaties beschikken.

Volgens artikel 8 van dezelfde wet zijn ook de volgende goederen gebrekkig;

Goederen die;

 • één of meer van de kenmerken niet bevatten die vermeld zijn in de verpakking, het etiket, de inleiding en de gebruikershandleiding, het internetportaal of advertenties en advertenties,
 • in strijd zijn met de kwaliteit aangegeven door de verkoper of bepaald in zijn technisch reglement,
 • niet voldoen aan het beoogde gebruik van de gelijkwaardige goederen,
 • materiële, juridische of economische tekortkomingen bevatten die de door de consument redelijkerwijs verwachte voordelen verminderen of tenietdoen.

• MATERIËLE, ECONOMISCHE EN JURIDISCHE GEBREKEN

Er is sprake van een materieel gebrek wanneer een goed is gescheurd, gebroken, verbrijzeld, bedorven of in geval van fysieke schade.

Economisch gebrek is de situatie waarin de consument niet het inkomen of de efficiëntie kan verkrijgen dat hij of zij verwacht te verkrijgen van wat onder normale omstandigheden wordt verkocht.

Een juridisch gebrek daarentegen is een gebrek dat het recht van de consument om te profiteren van het verkochte en om erover te beschikken, beperkt. Zo is bijvoorbeeld het feit dat de aangekochte bouwgrond als groen in het bestemmingsplan voorkomt, een voorbeeld van een rechtsgebrek. Juridische gebreken vloeien voort uit verboden en beperkingen die voortkomen uit het publiekrecht.

Neem gerust contact op met Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor om na te gaan welke vorm van gebrek uw aangekocht goed vertoont en wat u hiertegen kunt doen in het kader van Consumentenrecht.

• WAT IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERKOPER VOOR GEBREKKIGE GOEDEREN?

Artikel 9/1 van de bovengenoemde wet houdt de verkoper verantwoordelijk voor de goederen die onderworpen zijn aan de verkoop zoals overeengekomen in het contract en de overeengekomen leveringswijze van de genoemde goederen;

De verkoper is verplicht de goederen aan de consument te leveren in overeenstemming met de verkoopovereenkomst.

Volgens de bepalingen van het artikel is de verkoper ook verantwoordelijk voor de uitleg die via advertenties wordt gegeven. De uitzondering op deze regel zijn de drie gevallen die in hetzelfde artikel worden genoemd. Dienovereenkomstig, als de verkoper één van de onderstaande voorwaarden bewijst, zal hij van aansprakelijkheid worden ontheven. Hij moet bewijzen;

 • dat hij niet op de hoogte is van de uitingen die via reclame worden gedaan en dat niet van hem kan worden verwacht dat hij daarvan op de hoogte is, of
 • de inhoud van de openbaarmaking door middel van advertenties is gecorrigeerd op het moment van totstandkoming van het verkoopcontract, of
 • het besluit tot het aangaan van een koopovereenkomst niet in causaal verband staat met de advertentie-uiting.

• WIE DRAAGT DE BEWIJSLAST VOOR DE GEBREKKIGE GOEDEREN?

Artikel 10/1 van dezelfde wet stelt dat “Gebreken die zich voordoen binnen zes maanden vanaf de leveringsdatum, worden geacht te bestaan op de leveringsdatum.In dit geval behoort het bewijs dat de goederen niet defect zijn aan de verkoper toe”.

Verder is er geen contractbreuk in gevallen waarin de consument op de hoogte is van het gebrek of geacht wordt op de hoogte te zijn van het gebrek op de datum van sluiting van het contract. De optionele rechten van de consument zijn voorbehouden tegen andere gebreken dan deze. (Artikel 10/2)

• WAT ZIJN DE OPTIONELE RECHTEN VAN DE CONSUMENT TEGEN GEBREKKIGE GOEDEREN?

In het geval dat de verkoper gebrekkige goederen levert, geven zowel de Turkse verbintenissencode als de wet op de bescherming van de consument de consument optionele rechten.

Naast één van deze optionele rechten heeft de consument ook het recht om schadevergoeding te eisen in overeenstemming met de bepalingen van het Verbintenissencode.

De consument kan kiezen uit 4 opties;

✔ Afstand doen van de koopovereenkomst
✔ Korting op de aankoopprijs
✔ Reparatie
✔ Ruil van het gebrekkig goed met een gelijkwaardig goed

Indien de consument kiest voor één van bovenstaande mogelijkheden, is de verkoper verplicht aan de vraag van de consument te voldoen.

Ook in het geval dat een dienst op gebrekkige wijze wordt geleverd, heeft de consument rechten die hij/zij kan laten gelden tegen de dienstverlener. De consument heeft ook de keuze tussen bovengenoemde 4 opties. Indien de consument de voorkeur geeft aan één van bovenstaande mogelijkheden, is de dienstverlener verplicht aan de vraag van de consument te voldoen.

U kunt op Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor met Nederlandstalige Advocaten in Antalya rekenen voor al uw vragen betreffende uw optionele rechten in het kader van gebrekkige goederen en diensten. Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar team van Nederlandstalige Advocaten in Antalya, gespecialiseerd in het Consumentenrecht helpen u bij het maken van de juiste keuze.

• WAT IS DE VERJARINGSTERMIJN VOOR HET GEBRUIK VAN OPTIONELE RECHTEN IN GEVAL VAN GEBREKKIGE GOEDEREN?

Tenzij in de wet of in het contract tussen partijen een langere termijn is bepaald, is de aansprakelijkheid voor de gebrekkige goederen onderworpen aan een verjaringstermijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen aan de consument, zelfs als het gebrek is ontstaan later. Deze termijn is vijf jaar vanaf de datum van oplevering van de onroerende zaak voor woon- of vakantiedoeleinden. (Artikel 12)

Nadat de genoemde termijnen overschreden zijn, is het voor de consument niet mogelijk om zijn optionele rechten met betrekking tot de gebrekkige goederen uit te oefenen. Er zal echter geen verjaringstermijn zijn in het geval van een defect dat bekend was bij de verkoper en verborgen was vóór de verkoop.

• CONSUMENTENARBITRAGECOMMISSIE

Indien de waarde van het betreffende geschil lager is dan het bedrag vermeld in de wetgeving, dient de consument eerst een beroep te doen op de Consumentenarbitragecommissie. Rechtstreekse toegang tot de Consumentenrechtbank is in dit geval niet mogelijk.

Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor met Nederlandstalige Advocaten in Antalya kunnen u ondersteunen bij het indienen van een aanvraag en de opvolging van de arbitrage procedure.

• BEMIDDELING ALS VOORWAARDE VOOR PROCESVOERING

Op enkele in de wet vermelde uitzonderingen na, moet iedereen die een rechtszaak wil aanspannen voor de Consumentenrechtbank sinds 22.07.2020 eerst een beroep doen op bemiddeling. Dit is een onlangs ingevoerde verplichting om de werkdruk van de rechtbanken te verminderen.

Vorderingen waarover partijen vrij kunnen beslissen en die een bepaald bedrag aan schadevergoeding en vorderingen omvatten, zijn onderworpen aan verplichte bemiddeling. Enkele voorbeelden van deze vorderingen zijn;

 • Vergoedingen en vorderingen voortvloeiend uit de levering van gebrekkig onroerend goed
 • Compensatie en vorderingen van gebrekkige goederen en diensten
 • Compensatie en vorderingen op basis van het volmachtovereenkomsten
 • Schadevergoeding en vorderinegn voor medische wanpraktijken
 • Contract voor het uitvoeren van Werken ( Meubelproductie op bestelling, Tuinarrangement )
 • Transportovereenkomst
 • Makelaarsovereenkomst onroerend goed
 • Verzekeringscontract
 • Volmachtovereenkomst
 • Bankovereenkomsten
 • Internet, bankieren en soortgelijke contracten

Voor al uw geschillen op het gebied van consumentenrecht kunt u rekenen op Antalya Advocaat Ceren Topcu İncetaban en haar Antalya Advocatenkantoor ALFA Law Firm. Zowel tijdens de bemiddelingsprocedure als tijdens de rechtszaak wordt u bijgestaan door onze ervaren Nederlandstalige Advocaten in Antalya.

Neem contact met ons op voor uitgebreid juridisch advies in uw eigen taal.

Contacteer Ons

U KUNT OP ONS REKENEN VOOR ALLE SOORTEN ADVIES EN JURIDISCHE DIENSTVERLENING!